Mzdové účetnictví (večerní forma studia)

Rekvalifikační kurz je určen začínajícím mzdovým účetním (rekvalifikace), s dotací 90 vyučovacích hodin (+ 2 hodiny zkouška), ve kterém se naučí nejen teorii ale i její praktické využití, tj. systematickým postupem se probírá teorie a praktické příklady tak, aby se danou oblast adepti naučili, pochopili a uměli v praxi použít.

 

Určeno pro: Kurz lze doporučit i pro rozšíření kvalifikace finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou zpravidla finanční účetnictví a mzdová problematika kumulovány do jednoho pracovního místa.

 

Cílem kurzu: Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání znalostí, které umožní absolventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami.

 

Nabízíme, díky spolupráci s Institutem certifikace Svazu účetních ČR. 

Program

Pracovně právní předpisy

Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli


Mzda a odměňování

Mzdové předpisy v podnikatelské sféře ▪ Formy odměňování – časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis ▪ Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů ▪ Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci ▪ Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce


Zdravotní pojištění

Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období ▪ Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností ▪ Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného


Sociální pojištění

Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení ▪ Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky ▪ Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění ▪ Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list


Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

Terminologie, legislativní úprava – zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ▪ Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně ▪ Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně ▪ Roční zúčtování záloh na daň ▪ Zvláštní sazba daně ▪ Vyplňování předepsaných hlášení


Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti.

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení INSTITUTU CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR.


Učební pomůcky v ceně kurzu

Abeceda mzdové účetní
Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce (úplná znění)
Tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.)
Trainingové příklady

 


Termíny: 30.9., 1.10., 7.10., 8.10., 14.10., 15.10., 21. 10., 22.10., 29.10., 4.11., 5.11., 11.11., 12.11., 18.11., 19.11., 25.11., 26.11., 2.12. a 9.12. 2020 zkouška

 

Doba konání: 16:00 - 20:05 hod.


Vstupní předpoklady:
Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
30.9.2020od: 16:00 do: 20:05

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

15000 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Marie Hajšmanová

 

Znalkyně v oboru mezd

Vzdělání: VŠE

Praxe: Ing. Marie Hajšmanová, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví

 

Ing. Marie Hajšmanová je také dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. 

Ing. Marta Ženíšková

 

Absolventkou Vysoké školy zemědělské, fakulty provozně ekonomické.

 

Praxe na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 1969 na úseku nemocenského a důchodového pojištění.

 

Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce jak problematiku nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanců, tak i pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.