Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

Ochrana osobních údajů

Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., IČO: 64944077, se sídlem Jablonského 639/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 42599 (dále jen „NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.“) jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se

zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Správcem osobních údajů v souladu s těmito Zásadami a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Notia středisko vzdělávání, spol. s.r.o. (dále jen „VOP“) je společnost Notia středisko vzdělávání, spol. s.r.o. Zavazujeme se zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami a VOP. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna tyto Zásady jednostranně kdykoliv měnit a doplňovat jejich aktualizací na Webové stránce. Osobou oprávněnou na úseku osobních údajů společnosti Notia středisko vzdělávání, spol. s.r.o. je Miroslav Růžička, adresa pro doručování Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha, e-mail seminare@notiavzdelavani.cz, telefon 737 518 210.

Poskytnutím svých osobních údajů nám udělujete souhlas se zpracováním a správou poskytnutých osobních údajů k účelům a za podmínek stanovených v těchto Zásadách. Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Co shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Společnost Notia středisko vzdělávání, spol. s.r.o. zpracovává zejména osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webové stránky www.notiavzdelavani.cz (dále jen „Webová stránka”) vyplněním objednávkového formuláře, osobní údaje nezbytné pro vytvoření a realizaci Smlouvy na základě VOP a další. Tyto osobní údaje zahrnují například, nikoliv však výlučně:

-         Identifikační údaje, tedy Vaše jméno, příjmení, titul, IČO, DIČ, bankovní účet, firma atd.,

-         Kontaktní údaje, tedy Vaši adresu, sídlo, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo (mobilní, pevná linka), atd.,

-         Další informace, například heslo pro přístup do Vašeho zákaznického účtu, historii objednávek, cookies, IP adresu, informace o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili a další.

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás či od Vašeho zaměstnavatele, prostřednictvím Webové stránky, Facebooku, telefonicky, e-mailem, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako je např. portál www.justice.cz (http://www.justice.cz), administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření, změny, nebo plnění Smlouvy dle VOP a rovněž za účelem Vaší registrace na Webových stránkách. Dále osobní údaje zpracováváme např. za účelem zajištění naší vzájemné komunikace, pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů a řešení odpovědnosti za vady. Osobní údaje zpracováváme rovněž pro plnění našich veřejnoprávních povinností., zejména k archivaci dokumentů a účetnictví.

Vaše kontaktní údaje zejména telefonní číslo a e-mail využíváme v případě udělení Vašeho souhlasu k zasílání reklamních a marketingových sdělení o produktech a službách, kdy za tímto účelem jsme Vás požádali o udělení souhlasu. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení, pak jste sami udělili tento výslovný́ souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním žádosti o zařazení do databáze. Souhlas můžete kdykoli odvolat na písemně dopisem nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme po provedení testu rovnováhy za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, např. vyřízení reklamací a stížností. Případně též pro účely zasílání reklamních sdělení, pokud jste našim klientem a po provedení testu rovnováhy převáží náš oprávněný zájem. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku a okamžitě takového zpracování zanecháme. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku. Na základě tohoto titulu tak zpracováváme osobní údaje zejména:

-         pro ochranu majetku, zdraví a předcházení vzniku škod,

-         rozesílání reklamních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce,

-         pro vyřízení reklamačního řízení a stížností,

-         pro zhodnocení Vaší spojenosti s našimi službami.

Webové stránky využívají služby cookies sledující Vaše zákaznické chování a historii přístupu. Takto získané osobní údaje využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům. Používáním Webových stránek souhlasíte s používáním těchto cookies. Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze Smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Tam, kde využíváme Vašeho souhlasu, zpracování zanecháme ihned po jeho odvolání.

Pro účely rozesílání nabídek zpracováváme Vaší e-mailovou adresu a doručovací údaje. Tyto kontaktní údaje nebudeme nadále zpracovávat za účelem rozesílání reklamního sdělení v případě, že si od nás více jak 4 roky neobjednáte žádnou službu. Nabídku však zasíláme pouze našim klientům, a to z titulu oprávněného zájmu, nebo těm, kdo se přihlásili k odběru novinek na našem webu. Z této rozesílky se můžete kdykoli odhlásit, případně vznést námitku a my obratem rozesílání reklamních sdělení ukončíme.

Příjemci Vašich osobních údajů

Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

-         Externí advokáti nebo daňoví a účetní poradci,

-         Poskytovatelé IT služeb,

-         Dopravní přepravci,

-         Spřízněné společnosti, a to: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., se sídlem M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, Poradce Podnikatele, spol. s r.o., se sídlem Praha 7, Jablonského 639/4, PSČ 17000, IČO: 49678876

-         AION CS, s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634

-         ESO9 international a.s., se sídlem Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů

mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní předpisy.

Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů a uzavření Smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje vzhledem k účetním dokladům. Pokud byste nám osobní údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření Smlouvy a Vaši identifikaci jakožto účastníka smlouvy neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít Smlouvu.

Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi?

Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, pokud je zpracováváme pro náš oprávněný zájem. Osobní údaje po vznesení námitky nezpracováváme, pokud Vám neprokážeme, že naše důvody pro zpracování převažují nad Vašimi důvody, nebo údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, kam spadá i zasílání obchodních sdělení, nebudeme posuzovat naše oprávněné zájmy a Vaše údaje zpracovávat nebudeme.

Námitku můžete vznést buď písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

Jelikož můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i na základě souhlasu, pokud jste nám jej udělili, máte možnost v případě, pokud nechcete nadále zasílat obchodní sdělení, jako jsou katalogy, zpravodaje a nabídky, souhlas odvolat a tyto obchodní nabídky Vám nebudou zasílány. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol.
s r.o.

Práva subjektu údajů

Společnost Notia středisko vzdělávání, spol. s.r.o. při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle svého uvážení využít:

1.      Právo na informace

Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, které́ právě čtete. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, včetně níže uvedených práv, kontaktujte nás písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

2.      Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

3.      Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás tykají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici či v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Obratem Vaše osobní údaje opravíme.

4.      Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

-         osobní údaje již nejsou potřebné,

-         odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělili,

-         vznesete řádně odůvodněné námitky proti zpracování,

-         osobní údaje zpracováváme protiprávně,

-         osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

5.      Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:

-         budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti,

-         je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití,

-         osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

-         vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů.

6.      Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V případě zájmu o přenositelnost osobních údajů nás neváhejte kontaktovat písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

7.      Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

8.      Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku

Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

9.      Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

10.   Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Souhlas můžete odvolat písemně nebo e-mailem na adrese společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

Reklamní systémy

Remarketing / Retargeting

Pro účely remarketingu shromažďujeme soubory cookies uložené v prohlížeči návštěvníka Webových stránek. Soubory cookies obsahují informace o používání Webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na Webové stránce, k reklamním a marketingovým účelům. Používají je téměř všechny webové stránky a pro Váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, typicky to můžete provést
v nastaveních svého prohlížeče.

Remarketing či retargeting je zajištěn firmami Google a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě Vašich předchozích návštěv našich stránek. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných

vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google, ve Vyhledávací síti Seznam a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

Google Analytics

Používáme služby Google Analytics, tedy službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("dále jen “Google“). Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google. Tato služba využívá soubory cookies k provádění analýz činnosti uživatelů na našich Webových stránkách. Google tyto informace používá k hodnocení způsobů, kterými využíváte naše Webové stránky, k sestavování přehledů činností na Webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na Webových stránkách a využitím internetu.

Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem pomoci webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookies o používání této webové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP adresy Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele webových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách webové stránky pro provozovatele webových stránek
a poskytování dalších služeb tykajících se činností na webové stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace tykající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souborech cookies, datum/ čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.

V rámci Google Analytics jde o trvalý soubor cookies, jehož platnost vyprší za 2 roky. S každou další návštěvou se jeho platnost obnoví na další 2 roky.

Google Adwords / Remarketing

Tento soubor cookies nám umožňuje vytvářet, využívat a spravovat digitální reklamu.

Anonymní osobní údaje: zobrazení reklam, analytika, údaje z prohlížeče, údaje o souboru cookies, datum/ čas, demografické údaje, typ hardwaru/softwaru, poskytovatel internetových služeb, údaje o interakcích, zobrazení stránek, domény služeb.

Platnost souborů cookies 2 roky.

Sklik / Retargeting

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz.

Tyto služby využíváme pouze za účelem získání statistiky návštěvnosti našich Webových stránek, a za účelem zvyšování návštěvnosti našich Webových stránek.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 13. 1. 2021.

 

 

 

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.