Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

(dále jen „VOP“)

v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., se sídlem Jablonského 639/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 64944077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 42599 (dále jen „NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.“) poskytuje služby v oblasti vzdělávání účetních a daňových odborníků formou otevřených vzdělávacích akcí, zakázkových vzdělávacích akcí a on-line vzdělávacích akcích (dále jen „Vzdělávací akce“). Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. se specializuje na kompletní daňovou problematiku, finanční a mzdové účetnictví, obchodní právo, leasing a na další oblasti podnikové ekonomiky, manažerské vzdělávání atd.

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, tedy společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., jako poskytovatele, a zákazníka, jako objednatele (dále jen „Objednatel“) (NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) na základě smlouvy o poskytnutí Vzdělávací akce společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Objednateli uzavřené dle těchto VOP (dále jen „Smlouva“). Smlouva může být mezi Smluvními stranami uzavřena rovněž za použití komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“).

1.3. Ujednání Smlouvy odlišné od ustanovení těchto VOP mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

II. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

2.1. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli Vzdělávací akci v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VOP.

2.2. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje zaplatit společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. řádně a včas cenu Vzdělávací akce a poskytnout společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. veškerou potřebnou součinnost pro řádné poskytnutí Vzdělávací akce.

2.3. Místem plnění je hlavní město Praha, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva je uzavřena (I.) odesláním řádně vyplněné objednávky Objednatele na konkrétní Vzdělávací akci (dále jen „Objednávka“) společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. dle tohoto odstavce a (II.) přijetím Objednávky společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

3.2. Objednávka na konkrétní Vzdělávací akci může být Objednatelem společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o odeslána:

3.2.1.      Prostřednictvím webových stránek společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. https://www.notiavzdelavani.cz/,

3.2.2.      Doporučeným dopisem na adresu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha,

3.2.3.      Osobně před začátkem Vzdělávací akce na adresu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha,

3.2.4.      E-mailem společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. blahutova@notiavzdelavani.cz, kosutova@notiavzdelavani.cz nebo seminare@notiavzdelavani.cz, cervenakova@notiavzdelavani.cz,

3.2.5.      Telefonicky na telefonním čísle společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. +420 212 247 811,

3.2.6.      Prostřednictvím Facebooku společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. https://www.facebook.com/vzdelavaninotia/.

3.2.7.      Z jakéhokoliv jiného zdroje, přičemž je jasné, že jde o objednávku vzdělávací akce společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

3.3. Objednatel odesláním Objednávky v plném rozsahu přijímá obsah a termín konkrétní Vzdělávací akce, včetně ustanovení těchto VOP, a závazně objednává zařazení Objednatele na konkrétní Vzdělávací akci. Pokud se Vzdělávací akce bude účastnit místo Objednatele jiná osoba, zavazuje se Objednatel seznámit tuto osobu s těmito VOP. Za dodržování VOP touto osobou odpovídá Objednatel.

3.4. Objednatel odesláním Objednávky zároveň v plném rozsahu potvrzuje úplnost a správnost veškerých údajů uvedených v Objednávce. Objednatel se zavazuje společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. bez zbytečného odkladu písemně informovat o jakékoliv změně těchto údajů. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si vyhrazuje právo ověřit v případě pochybností úplnost a správnost Objednávky a údajů poskytnutých Objednatelem. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna neověřenou Objednávku odmítnout.

3.5. Objednávky budou evidovány a zařazeny v pořadí, ve kterém došly, a to až do naplnění kapacity konkrétní Vzdělávací akce. Přednostně jsou evidovány uhrazené Objednávky, přičemž okamžikem přijetí platby se rozumí okamžik připsání platby ceny Vzdělávací akce na účet společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

3.6. V případě naplnění kapacity Vzdělávací akce společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Objednatele informuje, že nedošlo k uzavření Smlouvy vzhledem ke konkrétní Vzdělávací akci. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna Objednateli nabídnout jako náhradu jinou Vzdělávací akci.

IV. ODMĚNA A PLATBA

4.1. Ceny jednotlivých Vzdělávacích akcích na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. https://www.notiavzdelavani.cz/ jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují účast na konkrétní Vzdělávací akci, studijní materiály ke konkrétní Vzdělávací akci uvedené v popisu Vzdělávací akce a v případě prezenční formy Vzdělávací akce rovněž občerstvení uvedené v popisu Vzdělávací akce. V případě individuálních cenových podmínek bude konečná cena po slevě uvedena v zálohové faktuře i v daňovém dokladu. Objednatel se zavazuje nést veškeré související transakční náklady s cenou Vzdělávací akce, a to zejména bankovní poplatky.

4.2. V případě zjevné chyby v ceně Vzdělávací akce na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. není společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. povinna Vzdělávací akci za takovouto zjevně chybnou cenu poskytnout a vyhrazuje si právo odstoupit  od Smlouvy v případě, že objednatel neakceptuje opravenou cenu.

4.3. Objednatel uhradí konkrétní Vzdělávací akci:

4.3.1.      V hotovosti bezprostředně před konáním Vzdělávací akce v sídle společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. na adrese Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha,

4.3.2.      Bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. na základě zálohové faktury vystavené společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. ve lhůtě dle této zálohové faktury,

4.3.3.      On-line platební kartou prostřednictvím platební brány umístěné na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. na https://www.notiavzdelavani.cz/.

4.4. Je-li společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. vyžadováno zaplacení zálohy za Vzdělávací akci předem, je společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. oprávněna v případě nezaplacení ceny za Vzdělávací akci podle zálohové faktury odepřít Objednateli účast na vzdělávací akci. Stejně tak je společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. oprávněna odepřít Objednateli účast na Vzdělávací akci v případě nezaplacení Ceny Vzdělávací akce v hotovosti. Splatnost zálohy na cenu Vzdělávací akce činí v případě bezhotovostní platby tři pracovní dny ode dne odeslání Objednávky.

4.5. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vyloučit možnost platby konkrétní Vzdělávací akce v hotovosti, a to zejména v případě Vzdělávacích akcí nabízených partnerskými subjekty společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

4.6. Daňový doklad – faktura bude Objednateli vystaven do 14 dní od připsání finančním prostředků na účet společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.  Vzdělávací akce ve výši dle ceny konkrétní Vzdělávací akce a případných slev. V případě zálohové platby bude tato záloha započtena na cenu Vzdělávací akce a v plné výši vyúčtována. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. zašle Objednateli vystavený daňový doklad e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce případně klasickou poštou na adresu uvedenou v Objednávce.

4.7. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. může Objednateli poskytnout slevu z ceny Vzdělávací akce. Poskytnutí slevy je výlučně na uvážení společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. a Objednatel nemá na poskytnutí slevy nárok. Podrobnější informace o možnosti slev může Objednatel získat na telefonické lince společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., na e-mailu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. atd.

V. STORNO PODMÍNKY

5.1. Jakékoliv změny nebo storno Objednávky lze učinit pouze písemnou formou e-mailem na adrese blahutova@notiavzdelavani.cz a kosutova@notiavzdelavani.cz nebo doporučeným dopisem na adresu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.  Storno Objednávky lze učinit:

5.1.1.      bezplatně nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním Vzdělávací akce,

5.1.2.      ve lhůtě 13 kalendářních dnů a kratší přede dnem konáním Vzdělávací akce činí storno poplatek 100 % ceny Vzdělávací akce.

5.2. V případě storna Objednávky v termínu nejpozději 3 kalendářních dnů před dnem konáním Vzdělávací akce nabídne společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Objednateli náhradní Vzdělávací akci se stejným nebo obdobným tématem ve stejné nebo obdobné ceně. V případě, že takováto Vzdělávací akce nebude k dispozici nebo bude její kapacita naplněna, může společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nabídnout Objednateli jakoukoliv jinou Vzdělávací akci. V případě, že společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nebude mít k dispozici žádnou jinou Vzdělávací akci nebo bude kapacita veškerých Vzdělávacích akcí naplněna platí ustanovení odst. 5.1.2. tohoto článku.

5.3. Objednatel se v případě přijetí nabídky náhradní Vzdělávací akce zavazuje uhradit společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. rozdíl v ceně Vzdělávací akce a náhradní Vzdělávací akce ve prospěch společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. není povinna vracet Objednateli rozdíl v ceně Vzdělávací akce a náhradní Vzdělávací akce ve prospěch Objednatele.

5.4. V případě, že se Objednatel nemůže Vzdělávací akce zúčastnit, může Objednatel vyslat náhradníka s tím, že jeho údaje sdělí Poskytovateli písemnou formou e-mailem nejpozději den před konáním Vzdělávací akce. Objednatel je povinen uhradit cenu za Vzdělávací akci i v případě, že se Objednatel Vzdělávací akce nezúčastní a jeho účast nebyla písemně zrušena v souladu s těmito VOP. Uhrazené finanční prostředky za Vzdělávací akci se v tomto případě Objednateli společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nevrací a ani Objednateli nevzniká nárok na jakoukoliv jinou kompenzaci nebo nárok na náhradní Vzdělávací akci.

5.5. Objednatel, který je zároveň spotřebitelem, nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu.

VI. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

6.1. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na drobné změny programu Vzdělávací akce při dodržení její obsahové náplně. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si dále vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu, místa konání a doby zahájení Vzdělávací akce a na zrušení Vzdělávací akce nebo její části z organizačních nebo provozních důvodů, z důvodů nenaplnění kapacity Vzdělávací akce nebo v případě, že dojde k nečekávané a nepředvídatelné události (např. pandemie, stávka, přírodní katastrofa).
O uvedených skutečnostech bude  společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Objednavatele informovat nejpozději 1 pracovní den předem. V případě, že lektor oznámí společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., že jeho účast na semináři není z vážných důvodů možná v termínu, kdy již není možné informovat Objednavatele o této skutečnosti, a zároveň společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. zajistí jiného lektora na stejné odborné úrovni, vzdělávací akce se považuje za uskutečněnou a Objednavatel nemá nárok na vrácení finančních prostředků.

6.2. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna změnit formu Vzdělávací akce z prezenční na on-line a naopak. V případě změny formy Vzdělávací akce z prezenční na online není Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení ceny Vzdělávací akce společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Pokud Objednatel neakceptuje novou formu Vzdělávací akce, je oprávněn vybrat si jinou Vzdělávací akci do jednoho roku od  termínu původní Vzdělávací akce. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je v případě změny právních předpisů pro případ vyšší moci oprávněna řídit se těmito právními předpisy i v případě, že by tyto zvýhodňovaly společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nad rámec těchto VOP.

6.3. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. bude v případě jakékoliv změny Vzdělávací akce informovat Objednatele nejpozději den před konáním Vzdělávací akce na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

6.4. Pokud dojde přesunu termínu, nebo zrušení Vzdělávací akce ze strany společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., může si Objednatel vybrat jiný termín Vzdělávací akce, jinou Vzdělávací akci, nebo má nárok na odstoupení od Smlouvy a vrácení ceny Vzdělávací akce.

6.5. Při zrušení Objednávky a odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran ve lhůtě dle těchto VOP bude Objednateli uhrazena cena Vzdělávací akce snížená o případné stornopoplatky nebo její část na účet, že kterého byla platba poukázána, případně na účet, který Objednatel sdělí, nebo v hotovosti v sídle společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. na základě opravného daňového dokladu (dobropisu) ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny Vzdělávací akce nese v plné výši Objednatel, to neplatí, pokud je Vzdělávací akce zrušena z důvodu na straně společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Již zaplacenou cenu Vzdělávací akce lze po dohodě Smluvních stran použít jako zálohu na cenu za na jinou Vzdělávací akci společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

VII. ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍ AKCE

7.1. Objednatel je oprávněn převést svoji účast na Vzdělávací akci na třetí osobu před termínem konání Vzdělávací akce. Objednatel se zavazuje v takovém případě informovat společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. písemnou formovou e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději den před konáním Vzdělávací akce.

7.2. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. může v rámci Vzdělávací akce poskytnout Objednateli další plnění, například vzdělávací materiály, záznam ze Vzdělávací akce, videoškolení, slevové vouchery na partnerské produkty apod. (dále jen „Bonusy“). Podobu Bonusů vždy určuje společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. vzdělávání a Objednatel není oprávněn požadovat náhradní plnění. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si vyhrazuje právo poskytnutí Bonusů kdykoliv zrušit. Není-li uvedeno jinak, Bonusy nejsou poskytovány k partnerským Vzdělávacím akcím. Pokud se Objednatel nedostaví na Vzdělávací akci a Vzdělávací akce byla Objednatelem řádně uhrazena, náleží Objednateli vzdělávací materiály a Bonusy Vzdělávací akce, pokud je možné tyto materiály poskytnout v elektronické podobě.

7.3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn bez výslovného souhlasu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. v průběhu Vzdělávací akce pořizovat žádné zvukové či zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené zvukové či zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce není Objednatel oprávněn jakýmkoliv způsobem dále šířit, zpřístupňovat nebo jinak poskytovat třetím osobám.

7.4. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. si vyhrazuje právo pořizovat zvukové a zvukově obrazové záznamy Vzdělávací akce, na nichž může být rovněž zachycena podoba Objednatele nebo jiných účastníků Vzdělávací akce. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna tyto záznamy užít pro marketingové a jiné obchodní účely. Objednatel účastní na Vzdělávací akci vyslovuje svolení s rozšiřováním své podoby za účelem dle tohoto odstavce. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvoláno.

7.5. Objednatel s e účastí na Vzdělávací akci zavazuje, že bude dodržovat tyto VOP, pokyny lektora, obecně platná pravidla slušného chování, nenarušovat průběh Vzdělávací akce a nerušit ostatní účastníky, předcházet vzniku jakýchkoliv škod na majetku nebo zdraví a dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření. V případě, že Objednatel nebude dodržovat povinnosti dle tohoto odstavce, je společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. oprávněna vyloučit Objednatele z účasti na Vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny Vzdělávací akce.

7.6. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. může Objednateli vydat na jeho žádost podanou v termínu nejpozději jeden měsíc ode dne konání Vzdělávací akce certifikát o absolvovaní Vzdělávací akce. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. vydá Objednateli certifikát pouze za podmínky řádného absolvování Vzdělávací akce. Certifikát bude Objednateli předán po skončení Vzdělávací akce nebo zaslán bez zbytečného odkladu poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce.

7.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí že Vzdělávací akce jsou určeny pro odborníky v daňové a účetní a jiné oblasti a předpokládají odbornou znalost účastníků Vzdělávacích akcí v těchto oborech. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. neodpovídá za neporozumění nebo nepochopení obsahu Vzdělávací akce Objednatelem způsobené nedostatečnou odborností Objednatele v daňové a účetní a jiné oblasti. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že odborné názory lektora konkrétní Vzdělávací akce nemusí být shodné s názory jiných odborníků v daném oboru.

7.8. Pokyny potřebné k účasti na Vzdělávací akce obdrží Objednatel e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce nejpozději jeden den přede dnem konání Vzdělávací akce. Čas ukončení Vzdělávací akce je uveden orientačně a může se měnit v závislosti na množství dotazů. Objednatel je oprávněn opustit Vzdělávací akci dříve než před jejím řádným koncem bez nároku na jakékoliv náhradní plnění ze strany společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

7.9. Prezenční Vzdělávací akce se konají v sídle společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. na adrese Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha, není-li uvedeno jinak. Dopravu na místo konání Vzdělávací akce je Objednatel povinen zajistit si na vlastní náklady. Prezence účastníků je zahájena 45 minut před začátkem konání Vzdělávací akce, pokud není uvedeno jinak a Objednatel je povinen dostavit se na Vzdělávací akci nejpozději do 10 minut před začátkem Vzdělávací akce.

7.10.                 On-line Vzdělávací akce se konají prostřednictvím webové platformy dle pokynů společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. zaslaných Objednateli. Objednatel je povinen přihlásit se do online přednáškové místnosti včas  před začátkem Vzdělávací akce. Objednatel je povinen zajistit si prostory a techniku (počítač, internet) nutnou pro sledování online Vzdělávací akce na vlastní náklady. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv vady způsobené technickými problémy nebo neznalostí na straně Objednatele a není povinna v takovém případě poskytnout Objednateli náhradní plnění.

7.11.                 Součástí Objednávky vybraných on-line Vzdělávacích akcí může být videozáznam těchto Vzdělávacích akcí. Videozáznam bude na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. umístěn nejpozději do 1 týdne ode dne konání Vzdělávací akce a zpřístupněn Objednateli na základě individuálních přihlašovacích údajů. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněn videozáznam Vzdělávací akce kdykoliv z webových stránek odstranit na přání lektora nebo z důvodu kapacity webových stránek. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že lektor Vzdělávací akce je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s pořízením videozáznamu Vzdělávací akce.

7.12.                 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že obsah webových stránek, vzdělávací materiály a další informace poskytnuté společností společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. mohou být chráněny autorským právem společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nebo třetí osoby. Objednatel není bez souhlasu společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. oprávněn tyto informace dále šířit, zveřejňovat nebo zpřístupňovat třetím osobám. Objednatel bere na vědomí, že společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna domáhat se v případě porušení autorského práva společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., nebo třetích osob upuštění od dalších zásahů do autorského práva a náhrady škody a nemajetkové újmy.

7.13.                 V případě registrace Objednatele na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. nenese společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. jakoukoliv odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění přihlašovacích údajů třetí osobě Objednatelem. Objednatel se zavazuje uvést při registraci na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. pravdivé a úplné údaje, jinak je společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. oprávněna uživatelský účet Objednatele zrušit. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna přístup Objednatele zrušit rovněž v případě nezákonného jednání nebo porušení těchto VOP Objednatelem prostřednictvím webového rozhraní.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. odpovídá za bezvadné poskytnutí Vzdělávací akce, zejména že Vzdělávací akce bude poskytnuta v termínu, v místě a s obsahem dle Objednávky a bude odpovídat popisu Vzdělávací akce uvedené na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

8.2. Objednatel má v případě vadného plnění společností NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. právo na odstranění vady Vzdělávací akce. V případě, že není odstranění vady Vzdělávací akce možné, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Vzdělávací akce. V případě podstatného porušení Smlouvy má Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy.

8.3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud o vadě Vzdělávací akce věděl před uzavřením Smlouvy nebo pokud tuto vadu sám způsobil.

8.4. Objednatel je povinen vady Vzdělávací akce reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou na e-mail nebo doporučeným dopisem společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. Objednatel je povinen v reklamaci konkrétně uvést, v čem spatřuje vadu Vzdělávací akce, a požadované právo z odpovědnosti za vady.

8.5. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. se zavazuje reklamaci vyřídit od jejího řádného a včasného uplatnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

IX. OZNAMOVÁNÍ

9.1. Oznámení nebo jiné sdělení podle těchto VOP musí být učiněna písemně v českém jazyce, a podle povahy věci může být zasláno e-mailem (blahutova@notiavzdelavani.cz, kosutova@notiavzdelavani.cz, poštou Novotného lávka 200/5, 110 00 Staré Město, Praha) nebo sděleno telefonicky +420 212 247 811 a prostřednictvím webových stránek https://www.notiavzdelavani.cz/, Facebooku https://www.facebook.com/vzdelavaninotia/.

9.2. Změnu kontaktních údajů se Smluvní strany zavazují oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu od této změny, přičemž změna je účinná ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení druhé Smluvní straně.

9.3. Jakékoliv úkony směřující k ukončení Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně písemně formou e-mailu nebo doporučeného dopisu.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.                 Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou Objednatelem na základě Smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

10.2.                 Informace související se zpracováním osobních údajů Objednatele jsou obsahem dokumentu Ochrana osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto VOP přístupného na webových stránkách společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.                 Stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP neovlivněna
a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu VOP nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu VOP.

11.2.                 V případě, že je Objednatel spotřebitelem, je k mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Návrh na zahájení řešení sporu může Objednatel-spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy poprvé uplatnil svůj nárok u společnosti NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.

11.3.                 Toto znění VOP je účinné od 13. 1. 2021. Společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o. je oprávněna tyto VOP jednostranně kdykoliv měnit a doplňovat. Práva a povinnosti Objednatele se řídí zněním VOP, za kterých tato práva a povinnosti vznikly.

11.4.                 Při uzavření Smlouvy na základě těchto VOP mohou být použity Prostředky komunikace na dálku. Každá ze Smluvních stran nese náklady na použití těchto prostředků vzniklých na straně této Smluvní strany.

 

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.